MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE
MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Publisert 26. juni 2013 av Edvin Bratli

 

Er du medlem av Den norske kirke og trenger en attest?

 

Stemmerett ved kirkelige valg, har bare kirkens medlemmer. Utmeldte kan ikke delta ved menighetsrådsvalg, bispedømmevalg eller menighetsmøte-valg.

Kirkelige verv kan bare innehas av medlemmer. Utmeldte kan ikke velges inn i menighetsråd, bispedømmeråd el.l.

Kirkelige stillinger må man være kirkemedlem for å inneha. Det gjelder ikke bare prestestillinger, men også for organister, kirketjenere, kirkeverger, osv.    

Dåp er en kirkelig handling. Foreldre som er utmeldt, kan ikke uten videre kreve å få sine barn døpt. Barnedåp forutsetter at barnet får opplæring i den kristne tro. Dersom foreldre, som står utenfor kirken, likevel ønsker at barnet skal få en kristen opplæring, og gir barnet faddere som vil bidra til denne opplæringen, kan barnet bli døpt etter nærmere avtale med presten. Barn som gjennom dåpen er blitt medlem av Den norske kirke, forutsetter å ta del i kirkens dåpsopplæring.

Fadder kan normalt bare den være, som er medlem av Den norske kirke. En fadder påtar seg viktige oppgaver når det gjelder den døptes kristne oppdragelse. Som fadder kan likevel velges en person som er medlem av et annet kristent trossamfunn, som ikke forkaster barnedåp. En fadder skal kunne bevitne at barnet er døpt, og blir ikke slettet fra kirkebokens dåpsregister selv om han/hun melder seg ut av kirken.

Konfirmasjon forutsetter at konfirmanten er døpt i Den norske kirke eller et annet kristent trossamfunn. Udøpte kan delta i konfirmasjonsforberedelsen, men ikke delta ved forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Stadig flere unge og voksne, lar seg døpe i forbindelse med konfirmasjon.

Kirkelig vielse kan ikke kreves dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke. At en av brudefolkene er medlem vil normalt være tilstrekkelig for at vigsel kan skje i kirken.

Kirkelig gravferd blir som regel ikke foretatt når avdøde har stått utenfor kirken. Dersom de nærmeste pårørende ønsker kirkelig medvirkning ved gravferden, har presten adgang til å forrette kirkelig gravferd.

De borgerlige rettigheter berøres ikke ved inn- eller utmelding av Den norske kirke.

Økonomisk har kirkemedlemskapet ingen personlige følger. Det er ikke kirkeskatt i Norge. Alle registrerte tros- og livssynssamfunn mottar støtte pr. medlem fra stat og kommune tilsvarende bevilgningene til Den norske kirke pr. medlem.

Sjekke medlemskap, inn og utmelding:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/inn--og-utmelding1/skjema-for-inn--og-utmelding/