Behov for nye areal til graver
Behov for nye areal til graver
FORSKJØNNER: Gabioner, runde steiner i netting, er benyttet på Fyllingsdalen gravplass. Det forskjønner gravplassen. FOTO: FRODE RØYNESDAL, Akasia

Publisert 02. mai 2017 av Tor Kristiansen

Det vil bli mangel på areal til graver i Åsane og Fyllingsdalen om ikke det tilrettelegges nye areal. Derfor ber Bergen kirkelige fellesråd nå Bergen kommune om økt investeringsramme.

– Fyllingsdalen var lenge en ung bydel. Nå merker vi at folk blir eldre også der og har det siste året hatt en stor økning i behov for graver. Den utvidelsen vi gjorde for få år siden er snart brukt opp, opplyser gravplassjef Inghild Hareide Hansen.

Fyllingsdalen gravplass har bare ledige kistegraver til 2020. Derfor haster det med en utvidelse her. Tilgjengelig areal er bratt. Det er utfordrende både med tanke på prosjektering, anlegg og drift. Men en må velge dette for det finnes ingen naturlige alternative gravplasser i området. En utvidelse vil gi 1250 nye graver og er beregnet å koste 33 millioner kroner. Første del skal stå klar i 2020. En lagerplass skal og tas i bruk til kistegraver.

For tiden arbeides det med å tilrettelegge kistegraver, urnegraver og en navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig til å møte fremtidige behov.

På Loddefjord gravplass tilrettelegges det 124 kistegraver orientert mot Mekka. Det er i dag svært få graver tilrettelagt etter muslimsk skikk i Bergen. Nå blir et slikt felt ferdig i løpet av året.

I Åsane vil siste utvidelse av Åsane kirkegård dekke behovet frem til 2021. Derfor haster det med å tilrettelegge en ny gravplass på området på motsatt side av Dalavegen..