Alle hører i Åsane kirke
Alle hører i Åsane kirke
Akustikkplatene er tilpasset kirkerommet.

Publisert 15. mai 2017 av Tor Kristiansen

I Åsane kirke har det vært problemer med akustikken helt fra kirken var ny. Nå er stor innsats gjort for å bedre akustikken. Nye målinger viser at alle hører det som blir sagt.

TEKST: ARNE TVEIT

De som har kommet til kirken har opp gjennom årene klaget på at det var så vanskelig å høre hva som ble sagt i kirkerommet. Mange har hatt forslag til hvordan akustikken kunne forbedres, og ulike metoder har vært utprøvd – uten hell.

I 2014 bestemte Bergen kirkelige fellesråd / Akasia seg for å gå grundig til verks. Det ble startet et prosjekt med prosjektledelse fra Akasia. Akustikere fra Sweco ble leid inn til å gjøre grundige målinger. Disse viste en etterklangstid i kirken på opp mot 3,5 sekund. En så lang etterklangstid gjør det svært utfordrende å oppfatte hva som blir sagt i kirkerommet. 1,4 sekunder etterklang er anbefalt for tale, 1,7 sekunder for korsang og 2,0 sekunder for orgel.

Ingeniør og arkitekt fra Akasia, sivilingeniørene frå Sweco, representanter fra menigheten i Åsane og BKF diskuterte ulike løsninger for å dempe etterklangstiden. Menighetsrådet ble konsultert underveis, lydabsorberende plater ble hengt opp bak kunsten for å se den visuelle virkningen. Representanter for kunstneren gav sin tilslutning.

Siden Åsane kirke brukes så mye til musikk, blant annet med mange kor, ble det bestemt å tilstrebe en etterklangstid på 2,0 sekunder.  

Det ble søkt biskopen om å få lov til å henge opp akustikkplater bak kunsten og høyt på veggen, samt henge opp akustikk-gardiner. Biskopen gav sin tilslutning til deler av dette, og ba om ny søknad dersom dette viste seg ikke å være tilstrekkelig.

Vinteren 2017 ble byggeprosjektet satt i gang. Arbeidet ble fullført i mars, og målinger av resultatet ble gjort i april. Tabellen under viser at vi har nådd de ønskede resultater med hensyn til etterklangstid med de tiltak som nå er utført. Rapporter vi får fra de som bruker kirkerommet, enten som utøvere eller tilhørere er også svært positive.

Muligheten for å endre litt på etterklangen ved hjelp av gardinene, er godt mottatt. Den visuelle forandringen i kirkerommet blir oppfattet som fullt ut akseptabel. Mange mener at kunsten er kommet bedre frem gjennom tiltakene som er gjort.

7. april var det en markering i Åsane kirke for dem som hadde arbeidet med i prosjektet. Det er mange som blir involvert i denne typen prosjekt for å få frem et godt resultat. For Bergen kirkelige fellesråd er det svært tilfredsstillende å se hvordan kombinering av faglig tilnærming, kreative tanker og menighetens medvirkning og engasjement sammen kan skape gode resultater.

Prosjekteringsleder: Karsten Hjertholm, Akasia
Arkitekt: Siri Ø. Haugan
Prosjektleder byggefasen: Jan Helge Halleraker
Akustikkprosjektering: Espen Hatlevik, Sweco
Utførende: Tømrere, malere, elektrikere, renholdere, byggdriftere, Akasia
Lokale representanter: Mona Gangsøy Eide og Arne Mulen, Åsane menighet

FEST: Her ser vi de arbeiderne som deltok på festen. Til høyre står Karsten Hjertholm og Mona G. Eide. FOTO: ARNE MULEN