Ledig 100 % fast stilling som diakon i Løvstakksiden menighet og Bergen Internasjonale menighet
Ledig 100 % fast stilling som diakon i Løvstakksiden menighet og Bergen Internasjonale menighet

Publisert 23. juni 2017 av Ann Carina Raknes

Vi tror at en menighet ikke bare kan fylles med ord, men også må handle til beste for menneskene rundt oss.
Målsetningen til Løvstakksiden menighet, er å være en nærmiljøkirke, der ulike aktiviteter kan fungere som møtesteder for menneskene i området. Vår tanke er at menigheten skal ha et mangfold av tilbud, som møter de ulike aldersgrupper og livsfasers behov.
Bergen International Church (BIC) is a congregation for the International community in the greater Bergen area, organized within the Church of Norway.  The purpose of BIC is to make Christ known, believed, loved and followed among the International community in this area through providing worship, study of God’s word, fellowship, outreach and other activities.


 

Vi søker en diakon som kan være med å lede og utvikle et spennende diakonalt arbeid som ble startet i 2009 finansiert av midler fra Bergen kommune. Arbeidet er rettet mot integrering, nettverksbyggende tiltak og forebygging av sosiale utfordringer. Arbeidet skal bidra til å bedre levekår for innbyggere i Løvstakksiden bydel. Løvstakksiden menighet og Bergen Internasjonale menighet ligger ved foten av fjellet Løvstakken, i Bergen.

Det er menigheter med stort potensiale, men også en del utfordringer. Bydelen er preget av fortetning i boligmasse, små boenheter, mye flytting og et visst innslag av sosiale problemer.
Antall kirkemedlemmer i Løvstakksiden menighet er nesten 5000, mens innbyggertallet i området er på ca. 11.000.

Løvstakksiden menighet har to kirker, Solheim og St. Markus kirker. Staben i Løvstakksiden består av 2 prester, kantor, kirketjener, menighetspedagog, diakon og administrasjonsleder/frivillighetskoordinator. Menigheten har de to siste årene og delt prest (70/30) med Bergen Internasjonale menighet.

Bergen Internasjonale menighet samles til gudstjeneste hver søndag kl. 16.00 i St. Markus kirke, to av disse søndagene forventes det at diakonen er med. Menigheten har medlemmer fra hele Bergen.

Lede menighetenes diakonale tjeneste
Diakonstillingen er delt mellom Løvstakksiden menighet og Bergen internasjonale menighet med Bergen Kirkelige Fellesråd som arbeidsgiver. Menighetene samarbeider godt og på noen felt vil her være sammenfallende oppgaver for diakonen. Det har blitt utviklet flere gode diakonale tiltak som diakonen har som oppgave å følge opp. Dette må gjøres i samarbeid med stab og menighetsrådene, med særlig oppgave i å styrke det utadrettede arbeidet. Menighetenes lokale diakoniplan danner grunnlaget for det diakonale arbeidet.

Den som tilsettes vil ha administrasjonsleder i Løvstakksiden menighet som sin nærmeste leder.

Hovedarbeidsoppgaver:
•           Drive oppsøkende og nettverksbyggende arbeid gjennom blant annet besøkstjenesten
•           Utvikle eksisterende og nye flerkulturelle og inkluderende aktiviteter
•           Skape møteplasser og organisere bibelgrupper/ husfellesskap
•           Jobbe med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Løvstakksiden menighet har et
             hovedfokus på eldre gjennom blant annet formiddagssamlinger.
•           Skape gode relasjoner med mennesker med ulike bakgrunner.
•           Bygge nettverk og samarbeide med ulike kommunale instanser og frivillige tiltak

 

Ønskede kvalifikasjoner:
•           Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for diakoner, evt. annen relevant høyere
             utdanning, for eksempel utdanning på bachelornivå innen helse- og sosial eller pedagogikk
•           Vilje til å samarbeide, organisere og koordinere
•           Må kunne jobbe selvstendig og strukturert
•           Har god sosialfaglig kompetanse og erfaring fra lignende arbeid
•           Samarbeide godt, være inkluderende og vise gjennomføringskraft
•           Evne og erfaring fra å jobbe med ulike aldre i ulike livssituasjoner
•           Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig
•           God evne til å utrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk
•           God forståelse av tverrkulturelt arbeid

Vår diakon må være fleksibel i forhold til arbeidstid.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Særskilte krav
•           Ved tilsetting av diakon skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir
            tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen § 5.
•           Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4
•           Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
•           Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•           Variert arbeid i positivt miljø
•           Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
•           Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•           Bedriftshelsetjeneste
•           Tiltredelse: 01.09.2017, eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf 
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 17/200

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf. 996 04 561, e-post: bb957@kirken.no eller administrasjonsleder i Løvstakksiden menighet Solveig Sjursæther
tlf. 55 30 81 33, e-post: ss664@kirken.no.
 

SØKNADSFRIST: 13.08.2017