– Verdi- og måldokumentet er et viktig styringsredskap for BKF-administrasjonen
– Verdi- og måldokumentet er et viktig styringsredskap for BKF-administrasjonen

Publisert 05. mars 2018 av Karoline Rossgård Salhus

I februar ble BKFs verdi- og måldokument for de kommende to årene vedtatt i fellesrådet.

 

 

"Kirken i Bergen vil gjennom forkynnelse og arrangementer, praktiske tjenester og møteplasser formidle Guds godhet og nærvær. Vår visjon minner oss om hva vi er en del av: BKF - speiler Guds himmel i jordnært liv. Mens våre verdier: Åpen, frimodig, troverdig, skal prege våre møter med mennesker i livets ulike faser, fra vugge til grav."

Det skriver kirkevergen i sin innledning til verdi- og måldokumentet for 2018 og 2019.

 

Dokumentet "Kirken i Bergen, verdi- og måldokument 2018-2019" ble vedtatt på fellesrådsmøtet 15.02.18.

 

Følg oss på Facebook

 

Verdi- og måldokumentet er et dokument som presenterer organisasjonen, og som skal være styrende for hvordan BKF-aministrasjonen arbeider.

 

– Verdi- og måldokumentet er et viktig styringsredskap for BKF-administrasjonen. Her presenterer vi de viktigste oppgavene våre. Vi beskriver målbare mål og konkrete tiltak, og noen fokusområder som i mindre grad er målbare – alt for å bevisstgjøre oss på de rette prioriteringer av oppgaver. Ved dette tror vi at BKF-administrasjonen bidrar til en livsnær og synlig kirke i Bergen, forklarer kirkeverge Asbjørn Vilkenesen.

 

Måloppnåelsen for 2017 er skilt ut, nye mål er føyd til, mens andre videreføres som typiske kontinuerlige mål for BKF-administrasjonenss arbeid.

 

– En naturlig følge av VM-dokumentet er å måle det vi har oppnådd. For 2017 har vi en måloppnåelse på ca. 80%. Det er vi godt fornøyd med. Det er naturlig at VM-dokumentet blir noe vi strekker oss etter, men ikke nødvendigvis greier fullt ut å realisere. Samtidig, 80% er en tallfesting av hva vi har utført, men det sier ikke noe om kvalitet og effekt på de tiltakene vi har iverksatt. Det er ønskelig å måle kvalitet, og vi planlegger eksempelvis en omdømmemåling som kan bidra til en større forståelse av kvaliteten på virksomheten vår, forklarer kirkevergen.

 

Verdi- og måldokumentet kan lastes ned via hjemmesiden, eller hentes i BKF-administrasjonens lokaler i Aasegården.

 

Kirkeverge Asbjørn Vilkensen