Bergen kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen, med kirkevergen som daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er BKF speiler Guds himmel i jordnært liv. Våre verdier er å være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Virksomhetsgjennomgang

– Kirken har utvilsomt behov for strukturelle endringer

Samfunnet endrer seg og rammebetingelsene for kirken endrer seg. Da må kirken t...   Les mer...

PRESENTASJONSRESSURSER: Skal du legge frem rapporten?

Her finner du en «Dette handler det om»-presentasjon som lettere tilgjengeliggj...   Les mer...

23. NOV: SEMINAR OM VIRKSOMHETSGJENNOMGANGEN

Tors 23. nov kl 18.30 i Sælen kirke inviterer kirkevergen og utvalget bak rappo...   Les mer...

SEMINAR 23. NOV: - Ved ubesvarte spørsmål, ta kontakt

Seminaret besto i presentasjon, spørsmål, kommentarer og samtale om virksomhets...   Les mer...

Høringssvar virksomhetsgjennomgang

Høringen til virksomhetsgjennomgangen er nå avsluttet.    Les mer...