AMU (Arbeidsmiljøutvalget i BKF)

Arbeidsmiljøutvalget  01.01.16 - 31.12.17:


Arbeidsgiver:
Fast medlem:                                                                                 Personlig varamedlem:
Kirkeverge Asbjørn Vilkensen    
Personalsjef Berit Bakke                                                                Administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark
Gravplassjef Inghild Hareide Hansen                                            Administrasjonsleder Marianne Fanebust
Adm.leder Birgit Paulsen    

Arbeidstaker:
Fast medlem:                                                                                  Personlig varamedlem:
FrivillighetskoordinatorGeir Møller (HVO)                                       Arkivar Siri Hoff Austgulen (vara HVO)
Diakon Marit Bjørsvik                                                                      Diakon Rita Eldholm 
Kantor Ottar Erling Arnestad                                                           Kantor Liv Skoglund
Rådgiver Kjerstin Wiken                                                                  Kateket Cathrine Snipsøyr
Bedriftshelsetjenesten – HMS-gruppen:
Kontaktperson Åshild Veiteberg

 «I hjemmel: AMU er etablert i henhold til AML § 7 med tilhørende forskrifter.
Sammensetning/ledelse: Utvalget består av 8 medlemmer, 4 fra arbeidsgiversiden og 4 fra arbeidstakersiden. 
Kirkevergen, eventuelt Bergen kirkelige fellesråd, utpeker medlemmer fra arbeidsgiver og med-
lemmene fra arbeidstakerne velges i følge Arbeidsmiljøloven § 7.1 og Hovedavtalens § 11,1.
Hovedverneombud og kirkevergen er faste medlemmer av utvalget.
Utvalget velges for 2 år, og ledelsesfunksjonen alternerer hvert år mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Funksjonstiden følger kalenderåret.
Bedriftshelsetjenesten møter som rådgivende organ uten stemmerett.»